จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำอย่างไร?

วิธีการ

     1. เครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายกับของผู้อื่นหรือไม่
ท่านสามารถตรวจสอบว่าเครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่น ที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ โดยยื่นคำร้องขอ ตรวจค้น และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อชั่วโมง (สามารถตรวจด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริการและตรวจรับคำขอ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ชั้น 3)

     2. จะใช้แบบพิมพ์อะไร
          2.1 .01 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม
          2.2 .16 บัตรแข็ง

     3. จัดเตรียมคำขออย่างไร
          3.1 พิมพ์ข้อความในแบบพิมพ์ .01 พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของหรือตัวแทน (ต้นฉบับ)
          3.2 ถ่ายสำเนาแบบพิมพ์ .01 ที่พิมพ์และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 3.1 อีก 5 แผ่น
          3.3 ปิดรูปเครื่องหมายที่ชัดเจนมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน 5 ซม. ทุกแผ่น รวมต้นฉบับเป็น 6 แผ่น (ถ้าเกิน 5 ซม. ชำระเงิน       พิ่ม ซม.ละ 100 บาท)
          3.4 พิมพ์ข้อความลงในบัตรแข็ง .16 โดยข้อความทั้งหมดต้องตรงกับแบบพิมพ์ .01 ทุกรายการ รวม 2 แผ่น พร้อมปิดรูปเครื่องหมายทุกแผ่น
          3.5 รูปเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนอีก 5 รูป

          3.6 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าของเครื่องหมายในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น