ลักษณะของเครื่องหมายการค้า

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

ลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่จะ
จด
ทะเบียนได้ จะต้องมีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย โดยประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
 1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ  คือ มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อสินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้า
  ที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น เช่น เป็นรูปหรือคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อหรือภาพ
  ของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น
 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  เช่น ธงชาติ เครื่องหมายราชการ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
 3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนนั้น จะต้องไม่
  เหมือนกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว    หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้
  จดทะเบียนไว้แล้ว   จนอาจจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือ
  แหล่งกำเนิดสินค้า โดยพิจารณาจาก คำเสียงเรียกขาน รูปหรือภาพและการประดิษฐ์ของ
  เครื่องหมาย เป็นต้น

ระยะเวลาที่ให้การคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี เมื่อจะครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้
เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น